نمایندگان دانشجویی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/25-12:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمایندگان دانشجویی​

ردیف

دانشجویان ورودی ...

نماینده منتخب

1

پزشکی بهمن 89

حمید رضا معین

2

پزشکی مهر90

حمیده بابایی

3

پزشکی بهمن 90

محمد مهدی جعفری

4

پزشکی مهر91

محمد غیور

5

پزشکی بهمن 91

فاطمه حسین پور

6

پزشکی مهر92

رضا کریمی

7

پزشکی بهمن92

محمد رسول ظهور سلیمانی

8

پزشکی مهر 93

نوید فریدنی

9

پزشکی بهمن 93

حسین بدیعی

10

پزشکی مهر 94(01)

راضیه نصری

11

پزشکی مهر 94(02)

مهدی بدیعی گورتی

12

پزشکی بهمن 94(زوج)

کامیاب کریم پور

13

پزشکی بهمن94(فرد)

میلا د مقصودی

14

پزشکی مهر 95(زوج)

فرزام دشتی زمهریر

15

پزشکی مهر 95(فرد)

اشکان مرتضوی

16

پزشکی بهمن 95(01)

علیه مرادی پور

17

پزشکی بهمن 95(02)

سید حسین میر لوحی

18

پزشکی مهر 96(01)

ایمان کریمیان

19

پزشکی مهر 96(02)

محمد حسین دلشاد

20

هوشبری 93

نرگس محمدی

21

هوشبری 94

پریسا پاکراه

22

هوشبری95

علی نازاری

23

هوشبری96

محمد امین باتوانی

24

علوم آزمایشگاهی93

بکتاش به نژاد

25

علوم آزمایشگاهی 94

فائزه ملکوتی خواه

26

علوم آزمایشگاهی95

انسیه توکلی

27

علوم آزمایشگاهی 96

محمد رضا زارع

28

رادیولوژی 93

احسان مقدس

29

رادیولوژی 94

فاطمه زهرا بهار

30

رادیولوژی 95

حسین جوکار

31

رادیولوژی 96

محمد امینی رئیس آبادی

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir