موزه قطب آناتومی

تاریخ ایجاد شنبه, 16/05/1395 - 12:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلیپ موزه علوم تشریحی

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir