موزه دکتر دبیری

تاریخ ایجاد دوشنبه,2016/08/01-10:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تست

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir