منابع درسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/03-8:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
منابع درسی و امتحانی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر بیژن ایرج

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر اشرف امین الرعایا و دکتر محمد خالدی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر راحله سادات سجاد

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر حسن رضوانیان

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر علی کچویی و دکتر محمد خالدی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر پریچهر وهابی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر راحله سجاد

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر بیژن ایرج

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر محمد خالدی

منابع امتحان نهایی فوق تخصص سال 96

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر محمد خالدی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر مژگان کریمی فر

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر پریچهر وهابی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر سعید بهرادمنش

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر زهرا علیان

کنفرانس هفتگی بخش ریه

دکتر سارا سلطان محمدی

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir