منابع درسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/23-11:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
منابع درسی و امتحانی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر نوشین خلیلی و دکتر علی حکمت نیا

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر دکتر علی کچویی و دکتر گلشن تقی پور

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر حسن رضوانیان و دکتر محمد خالدی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر رضوان صالحی دوست

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر محمدحسن مؤدب

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر بیژن ایرج

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر جمیله افسر

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر بیژن ایرج و دکتر محمد خالدی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر منصور سیاوش و دکتر راحله سادات سجاد

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر اشرف امین الرعایا

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر مهین هاشمی و  دکتر پیام سامعی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر بیژن ایرج

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر بیژن ایرج

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر اشرف امین الرعایا و دکتر محمد خالدی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر راحله سادات سجاد

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر حسن رضوانیان

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر علی کچویی و دکتر محمد خالدی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر پریچهر وهابی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر راحله سجاد

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر بیژن ایرج

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر محمد خالدی

منابع امتحان نهایی فوق تخصص سال 96

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر محمد خالدی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر مژگان کریمی فر

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر پریچهر وهابی

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر سعید بهرادمنش

کنفرانس هفتگی بخش غدد و متابولیسم بالغین

دکتر زهرا علیان

کنفرانس هفتگی بخش ریه

دکتر سارا سلطان محمدی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir