منابع درسی تخصصی گروه عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/29-20:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

IDSA guideline

And EASLE 

NEJM

Review and clinical practice

دستورالعمل های کشوری
Management of Chronic Pain in Patients Living With HIV    
shunt infection Acute Spinal Cord Compression TB
Aspergilus 2016 Sickle Cell Disease مالاریا
Candida 2016 Chagas CCHF
Antibiotic Stewardship Program OM in children بروسلوز
VAP and HAP PID نیدل استیک
IDSA Coccidio Guide ZIKA  دستورالعمل درمان بیماران مبتلا به وبا
IDSA TB Guide 2016 CAP  عفونت هم زمان سل
 HIVو 
IDSA Diagnosis of
Tuberculosis in Adults and Children
Sinusitis  HIVارزیابی بیمار مبتلا به 
درمان ضدرتروویروسی در
بزرگسالان و نوجوانان
IDSA OM Guidelines Urinary Tract Infections in Older Men مدیریت مواجهه شغلی با
HCV و HBV ، HIV
توصیه هایی براي پروفیلاکسی
پس از تماس
IDSA Leishmania Guide 2016 LTBI رویکرد تشخیصی - درمانی به
بیماریها و شکایتهاي شایع در
مبتلایان به اچ آي و
ي
EASL 2017 hepatitis B Acute Appendicitis مدیریت مواجهه
HIV غیرشغلی با 
EASL Hepatitis C 2016 CDI راهنمای تغذیه در بیماران مبتلا HIV به
  Sterile Pyuria دستورالعمل پیشگیري از انتقال HIV
از مادر به فرزن
د
  Viral Bronchiolitis in Children راهنماي کشوري مراقبت و درمان عفونت هاي آمیزشی
  Clinical Management of Potential
Bioterrorism-Related Conditions
دستورالعمل کشوری لیشمانیوز احشایی
  Treatment of Tuberculosis راهنمای مراقبت ابولا
  Invasive Candidiasis دستورالعمل کشوری هاری
  Functional Dyspepsia راهنمای مراقبت سالک در ایران
  Challenges in the Elimination of Pediatric
HIV-1 Infection
 
     

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir