منابع درسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/10/30-11:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
منابع درسی و کمک آموزشی

دیابت و تغذیه

برنامه کشوری

پزشکی و دیابت

برنامه کشوری

Asthma_guideline

دکتر رامین سامی

COPD_guideline

دکتر رامین سامی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir