منابع درسی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/07-7:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
منابع درسی
Cancer Principles & Practice of Oncology/ Vincent T. Devita / Lippincott/9th edition / 2015
Principles and Practice of Radiation Oncology/ Carlos A. Perez / Lippincott /2013
The Physics of Radiation Therapy/ Faiz khan/ Lippincott/ 5th edition/ 2014 
Radiobiology  for the Radiologist/ Eric J. Hall/ Lippincott /7 th edition/ 2011

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir