منابع درسی کارورزی گروه پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
طبق جزواي كه در گروه به آنها ارائه مي شود و برنامه هاي ارائه شده دردرمانگاه
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir