منابع درسی کارورزی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/05-9:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 95-96

ماه:  مهر ماه لغایت دی ماه/ بهمن لغایت اردیبهشت

گروه آموزشی: قلب و عروق

دوره: کارآموزی                    کارورزی             

نام درس: قلب و عروق

شماره درس :

نام مسوول درس (واحد):دکتر اعظم سلیمانی

تعداد واحد:

بخش: قلب

محل برگزاری دوره:  بیمارستان خورشید و چمران

شروع و پایان دوره: مهر ماه لغایت دی ماه/ بهمن لغایت اردیبهشت

دروس پیش نیاز:  پاتوفیزیولوژی قلب و عروق

تلفن:32611406

ساعت و روزهای تماس: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8-14

آدرس Email:Heart@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :بیمارستان چمران

تعداد دانشجو:  140                                                                    

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:  آشنایی دانشجویان با علایم بالینی، روش های تشخیصی و تشخیص افتراقی بیماری های قلب و عروق

اهداف اختصاصی درس:

 1. اصول معاینه فیزیکی و شرح حال گیری بیمار قلبی را تشریح کند و انجام دهد و انواع صداها و سوفل های قلبی را بشناسد.
 2. اصول خواندن نوار قلب نرمال را بیان کند و ECG نرمال را تفسیر کند.
 3. اصول خواندن نوار قلب غیرطبیعی را بیان کند و انواع اختلالات نوار قلب (طبق طرح درس) را شناسایی و تفسیر کند.
 4. نحوه برخورد با بیمار با درد قفسه سینه حاد را توضیح دهد و تشخیص افتراقی و علل Life Threatening را بیان کند (طبق طرح درس)
 5. نحوه اپروچ به فشارخون و انواع فشارخون و اصول درمانی آن را تفسیر کند.
 6. CXR نرمال را تفسیر کند و یافته های مهم اختلالات قلبی در CXR را بیان کند (طبق طرح درس)
 7. یافته های بالینی و معاینه انواع بیماری های دریچه ای (تنگی و نارسایی دریچه های آئورت، میترال، تریکوسپید و پولمونر) را شرح دهد و روش های تشخیصی آن را بیان کند.
 8. نحوه ی برخورد با بیمار با نارسایی قلب را بیان کند. انواع نارسایی قلب را بشناسد.
 9. برخورد با بیمار با دیس پنه حاد را بیان کند و تشخیص افتراقی و روش های تشخیصی و پاراکلینیک را عنوان نماید.
 10.  تقسیم بندی انواع آریتمی های شایع قلبی (تاکی آریتمی، برادی آریتمی) را بیان کند.
 11. تاکی آریتمی های فوق بطنی و بطنی را بشناسد. انواع بلوک های قلبی گره سینوسی دهلیزی و دهلیزی بطنی را شناسایی کند.
 12. نحوه ی برخورد با بیمار مشکوک به آمبولی ریه و ترومبوز ورید عمقی و اصول مهم شرح حال و معاینه فیزیکی و روش های پاراکلینیک را بیان کند.
 13. علائم بالینی و معاینه فیزیکی و تشخیص افتراقی اندوکاردیت عفونی، پریکاردیت حاد، کنستریکتیو پریکاردیت را بیان کند.
 14. انواع کاردیومیوپاتی ها را بیان کند و علائم بالینی و روش های تشخیصی آنها را ذکر کند.
 15. برخورد با بیمار با شکایت سنکوپ را بیان کند و تشخیص افتراقی و روش های پاراکلینیک در تشخیص آن را ذکر کند.

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

منابع آزمون پیش کارورزی شامل:

Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine/9 th edition / W.B.Saunders /2015

فصل های 6، 7، 9 و 10

Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine/19 th edition/McGrawHill/ 2015

مباحث 1 – Physical examination  2- Heart failure  3- Hypertensive Vascular Disease  4- Ischemic Heart Disease 5- Unstable Angina and Non-ST elevation myocardial infarction 6–ST–Segment elevation myocardial infarction 7 – Syncope

*طبق مفاد صورتجلسات كميته تعيين منابع آزمون – از كتاب "بيماريهاي قلب و عروق" تاليف دكتر ابراهيم نعمتي پور و همكاران، انتشار سال 4931 به استثناي فصل هاي 9 ،6 ،8 ،49 ،43 ،14 ،11 ،18 ،91 ،91 ، 93 و قسمتهايي كه به رنگ آبي نوشته شده اند به عنوان منبع درسي مباحث بيماريهاي قلب و عروق براي دانشجويان دوره دكتراي پزشكي اعلام مي گردد.

منابع فرعی درس:

Marriott's Practical Electrocardiography by Galen S. Wagner MD 2014

The Chest Xray: A systematic teaching Atlas

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت دانشجو در بخش، تکالیف،....)       براساس log book ، فرم ارزشیابی نهایی توسط اتندینگ ، ارزشیابی توسط دستیاران                                                     بارم: طبق برنامه گروه داخلی

ب) پايان دوره:         امتحان کتبی و آسکی                                                                                                                                    بارم: طبق برنامه گروه داخلی

وظایف دانشجو:

در log book ضمیمه شده است

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین: در log book

 

 

 

 

شرح مهارت های ضروری یادگیری در این بخش به ضمیمه در قالب لاگ بوک ارائه شده است:

              بلی                              خیر

شرح وظایف و نحوه فعالیت دانشجویان در اورژانس این بخش به ضمیمه ارائه شده است: در log book

          بلی                               خیر                      این بخش اورژانس ندارد

شرح وظایف دانشجویان در درمانگاه این بخش به ضمیمه ارائه شده است:  در log book

         بلی                                خیر                       این بخش درمانگاه ندارد

شرح وظایف دانشجویان در کشیک عصر و شب این بخش به ضمیمه ارائه شده است: در log book

 بلی                                خیر                      این بخش کشیک عصر و شب ندارد

شرح وظایف دانشجویان در اتاق عمل این بخش به ضمیمه ارائه شده است:

                  بلی                                خیر                      این بخش اتاق عمل ندارد

شرح وظایف دانشجویان در گزارش صبحگاهی این بخش به ضمیمه ارائه شده است:  در log book

             بلی                                خیر                      این بخش گزارش صبحگاهی ندارد

شرح وظایف دانشجویان در کنفرانس های این بخش به ضمیمه ارائه شده است:  در log book

              بلی                               خیر                      این بخش کنفرانس ندارد

مقررات و آیین نامه های ویژه این بخش به ضمیمه ارائه شده است: در log book

              بلی                                خیر                      این بخش آیین نامه های ویژه ای ندارد

تاریخ و نحوه امتحان کتبی پایان دوره: به صورت آزمون چهار گزینه ای در دانشکده پزشکی بر اساس اعلام گروه داخلی

تاریخ و نحوه امتحان عملی پایان دوره:25/9/95 با هماهنگی گروه داخلی

سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

جدول زمان بندی ارائه کارآموزی بالینی در بخش: در log book ضمیمه می باشد

ساعت 12:30-14

ساعت

12-12:30

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8:30-9

ساعت 7:30-8:30

تاریخ

روز

ردیف

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

شرح حال گیری

گزارش صبحگاهی

 

شنبه

1

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

شرح حال گیری

گزارش صبحگاهی

 

یکشنبه

2

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

کنفرانس هفتگی

گرند راند

 

دوشنبه

3

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

شرح حال گیری

گزارش صبحگاهی

 

سه شنبه

4

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

شرح حال گیری

گزارش صبحگاهی

 

چهارشنبه

5

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

شرح حال گیری

گزارش صبحگاهی

 

شنبه

6

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

شرح حال گیری

گزارش صبحگاهی

 

یکشنبه

7

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

کنفرانس هفتگی

گراند راند

 

دوشنبه

8

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

شرح حال گیری

گزارش صبحگاهی

 

سه شنبه

9

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

شرح حال گیری

گزارش صبحگاهی

 

چهارشنبه

10

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

شرح حال گیری

گزارش صبحگاهی

 

شنبه

11

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

راند بخش/ درمانگاه

شرح حال گیری

گزارش صبحگاهی

 

یکشنبه

12

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir