منابع درسی کارورزی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/01-5:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
منابع مرجع آزمون های پيش كارورزي و پذیرش دستیار تخصصی سال 98-1397
کتابهای خلاصه ارتوپدی و ترومای آدامز
درسنامه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کتاب ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir