منابع درسی کارورزی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-6:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

بخش اختلالات نورولوژیک از کتاب هاریسون ( طبق تصمیم کمیته مشترک تعیین منابع آزمون های پیشکارورزی و پذیرش دستیار تخصصی ) 

Braunwald Eugene,et al.Harrison's Priniples of Internal Medicine/19 th edition /McGrawHill/2015

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir