منابع درسی کارآموز2(Extern) گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

منابع درسی

 Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine/ 19 th edition/ McGrawHill/ 2015 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir