منابع درسی کارآموز2(Extern) گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/08-8:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

پيوستهاي براي يادگيري دروس ارولوژي 

پيوست اول 

پيوست دوم 

پيوست سوم 

پيوست چهارم 

پيوست پنجم 

پيوست ششم 

كتاب ارولوژي تاليف آقاي دكتر سيم فروش

قسمتهاي مهم براي مطالعه وامتحان

فصل يك صفحه 1- 17،             فصل دوم نكات كليدي ،                       

  فصل 5 صفحه 77-67           فصل شش 95-91 و84 ،

فصل ده 168-161 ، 182-178 ، فصل دوازده 228-207،

فصل سيزده 242-345 ،             فصل چهارده 255-252-261-258،

فصل پانزده  273-267 ،              فصل شانزده  287-283 ،   

فصل هفده 305-289 ،               فصل هجده 318-325 نكات كليدي 

فصل نوزده 327-  343            فصل بيست 364-363-358-362 نكات كليد 

فصل بيست ويك 375-370-انواع سرطان مثانه تا اقدامات ضروري + نكات كليدي 379و386و387و388

فصل بيست دو نكات كليدي 405-397-393 تا مرحله بندي سزطان پروستات )

فصل بيست وسه فقط نكات كليدي

فصل بيست وشش نكات كليدي وواريكوسل

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir