منابع درسی کارآموزی2(Extern) گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-7:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
راهنمای یادگیری دورۀ آموزش بالینی ارتوپدی
کتابهای خلاصه ارتوپدی و ترومای آدامز
درسنامه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کتاب ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir