منابع درسی کارآموزی1(Student) روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/24-12:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم 

تألیف دکتر میرفرهاد قلعه بندی

--

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir