منابع درسی فوق تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/01/17-7:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
Branwaldُs heart  2019
The PCR-EAPCI text book
JAC interventional journals 
Eurointerventional journals

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir