منابع درسی فوق تخصصی و فلوشیب داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/07-8:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع تاریخ
6 قابل توجه : زفرانس منابع نوروماسکولار در سال 99 همان ردیف 5 صحیح است مریت حذف شده است اضافه شدن کارتینیوم 2شماره آخر مربوط به نوروماسکولار اضافه شده است . 99
5 رفرنس فلوشیپ نوروماسکولار در سال 1399 99
4 رفرنس فلوشیپ صرع درسال 1399 99
3 رفرنس فلو شیپ صرع در سال 1398 98
2 رفرنس فلوشیپ صرع در سال 97 97
1 رفرنس فلوشیپ صرع در سال 96 96

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir