منابع درسی دستیاران پزشک خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,2018/02/17-11:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
منابع آزمون ارتقا دستیاران پزشک خانواده
text book of family medicine  9e 2015/  robert E. rakel
www.uptodate.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir