منابع درسی تخصصی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-9:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
منابع آزمون ارتقاء گواهي نامه د دانشنامه دستياران تخصصي جراحي عمومي سال 98
منابع آزمون ارتقاء دستياران تخصصي جراحي عمومي سال 97
منابع آزمون ارتقاء دستياران تخصصي جراحي عمومي سال 96
منابع آزمون ارتقاء دستياران تخصصي جراحي عمومي سال 95
معرفي كيس در كلاس درس آموزشي دستياران مورخ 95/10/26 3
معرفي كيس در كلاس درس آموزشي دستياران مورخ 95/10/26 Endovascular treatment of central venous stenosis 2
معرفي كيس در كلاس درس آموزشي دستياران مورخ 95/10/26  Endovascular treatment of central venous stenosis and
معرفي كيس در كلاس درس آموزشي دستياران مورخ 95/9/20 -1
معرفي كيس در كلاس درس آموزشي دستياران مورخ 95/9/17 -2
معرفي كيس در كلاس درس آموزشي دستياران مورخ 95/9/17 -1
معرفي كيس در كلاس درس آموزشي دستياران مورخ 95/8/22 -1
معرفي كيس در كلاس درس آموزشي دستياران مورخ 95/8/17
معرفي كيس در كلاس درس آموزشي دستياران مورخ 95/8/11
مقاله ارائه شده در كلاس درس آموزشي دستياران مورخ 95/8/19 Advances in the Surgical
مقاله ارائه شده در كلاس درس آموزشي دستياران مورخ 95/8/5Indications and Options for Surgery in Ulcerative Colitis
مقاله ارائه شده در كلاس درس آموزشي دستياران مورخ 95/7/18
موضوع ارائه شده در كلاس آموزشي تحت عنوان Screening Patients With Colorectal Cancer for Lynch
موضوع ارائه شده در كلاس آموزشي تحت عنوان Microsatellite Instability and Colorectal Cancer
موضوع ارائه شده در كلاس آموزشي تحت عنوان Clinical Uses of Microsatellite Instability Testing in
كيس ارائه شده مبحث تيروئيد در كلاس آموزش صبحگاهي گروه جراحي مورخ 95/3/8
كيس هاي ارايه شده در كلاس آموزش صبحگاهي گروه جراحي مورخ 95/1/28
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir