منابع درسی تخصصی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/09/10-9:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
منابع آزمون هاي ارتقا – گواهينامه و دانشنامه تخصصي ارتوپدی
سال تحصیلی 1400-1399
 سال تحصیلی 99-98
سال تحصیلی 98-97
سال تحصیلی 97- 96
سال تحصیلی 96-95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir