مقالات

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/10-12:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام عضو هیئت علمی مرتبه علمی لینک مقالات در سایت Googel Scholar
آقای دکتر علی حکمت نیا استاد پیوند
خانم دکتر آتوسا ادیبی استاد پیوند
خانم دکتر مهشید حقیقی دانشیار پیوند
آقای دکتر مهدی کرمی دانشیار پیوند
خانم دکتر مهری سیروس دانشیار پیوند
خانم دکتر مریم مرادی دانشیار پیوند
آقای دکتر مسعود ربانی استادیار پیوند
خانم دکتر مریم فرقدانی استادیار پیوند
آقای دکتر رضا بصیرن نیا استادیار پیوند
خانم دکتر آذین شایگان فر استادیار پیوند
خانم دکتر سمیه حاج احمدی استادیار پیوند
خانم دکتر مریم ریاحی نژاد استادیار پیوند
خانم دکتر غزاله جمالی پور صوفی استادیار پیوند
آقای دکتر پیمان هاشمی استادیار پیوند
مهندس جمشید شوشتریان مربی پیوند
مهندس بهزاد عمانی مربی پیوند

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir