مقالات گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام نویسنده
1 دکتر یوسف قیصری
2 دکتر سمر سیدیاحسین
3 دکتر منصور صالحی
4 دکتر رسول صالحی
5 دکتر حسین خان احمد
6 دکتر محمد امین طباطبایی
7 دکتر پروانه نیک پور
8 دکتر محمدرضا شریفی
9 دکتر مهرداد زینلیان
10 دکتر مجیدخیراللهی
11 دکتر احمد واعظ

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir