مقالات گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-11:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

رديف

عنوان مقاله

نام نويسنده

مجله

سال

  Acute vision loss in multiple sclerosis: Optic neuritis or central serous chorioretinopathy? Alireza Dehghani Multiple Sclerosis and Related Disorders 2019
  The effect of photorefractive keratectomy with technolas 217z and lasersight lsx excimer laser systems on the refractive errors correction

MohamdReza Akhlaghima

Hassan Razmjoo

Journal of Isfahan Medical School 2019
 

Bilateral Diffuse and Cluster Pigment Epithelial Detachment Associated with Diffuse Proliferative Glomerulonephritis

H Ghanbari

International journal

2018

 

Effects of subthreshold diode micropulse laser photocoagulation on treating patients with refractory diabetic macular edema

Alireza Dehghani

Journal of Current Ophthalmology

2018

 

Ophthalmic artery occlusion following facial sclerosing therapy

Alireza Dehghani

Journal of Ophthalmic and Vision Research

2018

 

Scheimpflug-based optical densitometry for assessment of corneal opacity: An objective method to monitor interstitial keratitis

AliReza Peyman

Journal of Ophthalmic and Vision Research

2018

 

Intravitreal bevacizumab versus ranibizumab: Effects on the vessels of the fellow non-treated eye

AliReza Peyman

Journal of Current Ophthalmology

2018

 

Comparison of OKULIX ray-tracing software with SRK-T and Hoffer-Q formula in intraocular lens power calculation

AliReza Peyman

Journal of Current Ophthalmology

2018

 

A model for predicting sulcus-to-sulcus diameter in posterior chamber phakic intraocular lens candidates: correlation between ocular biometric parameters

AliReza Peyman

International Ophthalmology

2018

 

Topography-guided transepithelial photorefractive keratectomy to correct irregular refractive errors after radial keratotomy

AliReza Peyman

Journal of Cataract and Refractive Surgery

2018

 

MicroRNAs in retinoblastoma: Potential diagnostic and therapeutic biomarkers

Hassan Razmjoo

Journal of Cellular Physiology

2018

 

Orbital invasion of ameloblastoma: A systematic review apropos of a rare entity

Hassan Razmjoo

Journal of Current Ophthalmology

2018

 

Acute vision loss in systemic lupus erythematosus: bilateral combined retinal artery and vein occlusion as a catastrophic form of clinical flare

MohamReza Akhlaghimad 

Lupus

2018

 

Intravitreal injection of anti-vascular endothelial growth factor agents for ocular vascular diseases: Clinical practice guideline

Heshmatollah Ghanbari

Journal of Ophthalmic and Vision Research

2018

 

Simultaneous unilateral presentation of three different ocular manifestations of granulomatosis with polyangiitis

Heshmatollah Ghanbari

Journal of Ophthalmic and Vision Research

2018

 

Ophthalmic artery occlusion following facial sclerosing therapy

Heshmatollah Ghanbari

Journal of Ophthalmic and Vision Research,

2018

 

Effect of iris registration on outcomes of FEMTOLASIK for myopia and myopic astigmatism

Afsaneh Naderi Beni

International Ophthalmology

2018

 

Effect of iris registration on outcomes of FEMTOLASIK for myopia and myopic astigmatism

Farzan Kianersi

International Ophthalmology

2018

 

Intravitreal diclofenac for treatment of refractory uveitis-associated cystoid macular oedema: A before and after clinical study

Farzan Kianersi

Acta Ophthalmologica

2018

 

Simultaneous unilateral presentation of three different ocular manifestations of granulomatosis with polyangiitis

Farzan Kianersi

Journal of Ophthalmic and Vision Research

2018

 

Orbital invasion of ameloblastoma: A systematic review apropos of a rare entity

Alireza Zandi

Journal of Current Ophthamologyl

2018

 

A rare complication of topical atropine for treatment of eccrine hidrocystoma: Pharmacological fixed dilated pupils

Alireza Zandi

Journal of Cosmetic Dermatology

2018

 

Lateral rectus muscle recession and the vertical palpebral fissure height: To do or not to do inter-muscular septum dissection?

Alireza Zandi

International Journal of Ophthalmology

2018

 

Temporal brow lift vs internal browpexy in females undergoing upper blepharoplasty: Effects on lateral brow lifting

Alireza Zandi

Journal of Cosmetic Dermatology

2018

 

Ophthalmic artery occlusion following facial sclerosing therapy

Kobra Nasrollahi

Journal of Ophthalmic and Vision Research

2018

 

Comparing aspheric ablation profile with standard corneal ablation for correction of myopia and myopic astigmatism, a contralateral eye study

Alireza Zandi

Lasers in Medical Science

2017

 

Confocal biomicroscopic changes of the corneal layers following femtosecond laser-assisted MyoRing implantation in keratoconus

Amirhossein Mollazadeh

Journal of Current Ophthalmology

2017

 

Intravitreal Diclofenac plus Bevacizumab versus Bevacizumab alone in treatment-naive diabetic macular edema: a randomized double-blind clinical trial

H Ghanbari

International

 Ophthalmology

2017

 

Comparison of Scheimpflug and swept-source anterior segment optical coherence tomography in normal and keratoconus eyes

SM Ghoreishi

International ophthalmology

2017

 

Epidemiologic assessment of pars plana vitrectomy in feyz ophthalmology center, Isfahan, Iran, during 2011 to 2015

Farhad Fazel

Journal of Isfahan Medical Schoo

2017

 

Epidemiologic assessment of pars plana vitrectomy in feyz ophthalmology center, Isfahan, Iran, during 2011 to 2015

Ali Salehi

Journal of Isfahan Medical School

2017

 

Efficacy of neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser iridotomies in primary angle-closure diseases: superior peripheral iridotomy versus inferior peripheral iridotomy

Farzan Kianersi

Current Medical Research and Opinion

2017

 

Comparing aspheric ablation profile with standard corneal ablation for correction of myopia and myopic astigmatism, a contralateral eye study

Farzan Kianersi

Lasers in Medical Science

2017

 

Intravitreal Diclofenac plus Bevacizumab versus Bevacizumab alone in treatment-naive diabetic macular edema: a randomized double-blind clinical trial

Farzan Kianersi

International Ophthalmology

2017

 

Epidemiologic assessment of pars plana vitrectomy in feyz ophthalmology center, Isfahan, Iran, during 2011 to 2015

Farzan Kianersi

Journal of Isfahan Medical School

2017

 

Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci

 

Nature Genetics

 
 

Bilateral optic neuritis as the presenting symptom of multiple sclerosis

M Etemadifar

Sudan Medical

2016

  Comparison of the effects of the pattern scan and conventional single spot panretinal photocoagulation in patients with proliferative diabetic retinopathy; a randomized clinical trial

Farzan Kianersi

Heshmatollah Ghanbari

Alireza Dehghani

Journal of Isfahan Medical School 2016
  The role of magnesium sulfate in tracheal intubation without muscle relaxation in patients undergoing ophthalmic surgery
Alireza Dehghani
Heshmatollah Ghanbari
 
Journal of Research in Medical Sciences 2016
  Comparison of Scheimpflug and swept-source anterior segment optical coherence tomography in normal and keratoconus eyes Heshmatollah Ghanbari

International

ophthalmology

 
 
2106
  Comparison of subthreshold diode laser micropulse therapy versus conventional photocoagulation laser therapy  Farzan Kianersi journal of Current Ophthamologyl 2016
  Intravitreal Diclofenac plus Bevacizumab versus Bevacizumab alone in treatment-naive diabetic macular edema: a randomized double-blind clinical trial Heshmatollah Ghanbari

international

ophthalmology

 
2016
  Stromal demarcation line in pulsed versus continuous light accelerated corneal crosslinking for keratoconus AliReza Peyman Journal of Refractive Surgery 2016
  Obtaining thickness maps of corneal layers using the optimal algorithm for intracorneal layer segmentation AliReza Peyman International Journal of Biomedical Imaging 2016
  Wavefront aberration and contrast sensitivity after implantation of foldable and rigid iris claw phakic intraocular lenses: Artiflex versus artisan AliReza Peyman Indian Journal of Ophthalmology 2016
  Statistical analysis of stereoacuity in ophthalmology research AliReza Peyman Journal of Current Ophthalmology 2016
  Wavefront aberration and contrast sensitivity after implantation of foldable and rigid iris claw phakic intraocular lenses: Artiflex versus artisan Hassan Razmjoo Indian Journal of Ophthalmology 2016
  The success rate and postoperative complications of trabeculectomy with mitomycin C among the patients with glaucoma Hassan Razmjoo Journal of Isfahan Medical School 2016
  Assessment of the changes of macular thickness in inferior oblique weakening surgery Hassan Razmjoo Journal of Isfahan Medical School 2016
  Local comparison of cup-to-disc ratio in right and left eyes via optical coherence tomography B-scans of optic nerve head Mohammad Reza Akhlaghi Journal of Isfahan Medical School 2016
  Intravitreal vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitor injection in unrecognised early pregnancy Heshmatollah Ghanbari Investigational New Drugs 2016
  The Ocular Hypotensive Efficacy of Topical Fasudil, a Rho-Associated Protein Kinase Inhibitor, in Patients With End-Stage Glaucoma Afsaneh Naderi Beni American Journal of Therapeutics 2016
  Intravitreal vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitor injection in unrecognised early pregnancy Afsaneh Naderi Beni Investigational New Drugs 2016
  Intravitreal vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitor injection in unrecognised early pregnancy Farzan Kianersi Investigational New Drugs 2016
  Comparison of the effects of the pattern scan and conventional single spot panretinal photocoagulation in patients with proliferative diabetic retinopathy; a randomized clinical trial Farzan Kianersi Journal of Isfahan Medical School 2016
  Comparison of the descurainia sophia and levostatin effect on the ldl cholesterol reduction, a clinical trial study Ali Salehi Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences 2016
  The effect of topical avastin in the success rate of dacryocystorhinostomy Ali Salehi Journal of Isfahan Medical School 2016
  Comparison of subthreshold diode laser micropulse therapy versus conventional photocoagulation laser therapy as primary treatment of diabetic macular edema Farhad Fazel Journal of Current Ophthalmology 2016
  Study on Prevalence, Antibiotic Susceptibility, and tuf Gene Sequence-Based Genotyping of Species-Level of Coagulase-Negative Staphylococcus Isolated from Keratitis Caused by Using Soft Contact Lenses Alireza Zandi Eye and Contact Lens 2016
  The effect of topical avastin in the success rate of dacryocystorhinostomy Alireza Zandi Journal of Isfahan Medical School 2016
  Effects of vitamin D on retinal nerve fiber layer in vitamin D deficient patients with optic neuritis: Preliminary findings of a randomized, placebo-controlled trial Alireza Dehghani Journal of Research in Medical Sciences 2015
  Evaluation of corneal thicknessalterations during menstrual  cycle in productive age women Alireza Dehghani Indian Journal of Ophthalmology 2015
  A double-blind, placebo-controlled trial of adding erythropoietin to intravenous methylprednisolone for the treatment of unilateral acute optic neuritis of unknown or demyelinative origin Alireza Dehghani Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2015
 

Clinical patterns of uveitis in an Iranian tertiary eye-care center

F Kianersi,

Ocular immunology

2015

 

Extensive Choroidal Effusion after Argon Laser Peripheral Iridoplasty: A Case Report

A Salehi

internalmedicine

2015

  Evaluation of corneal thickness alterations during menstrual cycle in productive age women AliReza Peyman Indian Journal of Ophthalmology 2015
  Tonic pupil, a paraneoplastic neuro-ophtalmological disease associated with occult breast cancer AliReza Peyman Breast Journal 2015
  Prevalence of fungal keratitis in patients with corneal ulcer AliReza Peyman Journal of Isfahan Medical School 2015
  Effects of vitamin D on retinal nerve fiber layer in vitamin D deficient patients with optic neuritis: Preliminary findings of a randomized, placebo-controlled trial Hassan Razmjoo Journal of Research in Medical Sciences 2015
  Study of 100 children with strabismus admitted to Feyz hospital, Isfahan, Iran, in 2012-2013 Hassan Razmjoo Journal of Isfahan Medical School 2015
  Prevalence of fungal keratitis in patients with corneal ulcer Hassan Razmjoo Journal of Isfahan Medical School 2015
  Analysis of fundus fluorescein angiogram based on the Hessian matrix of directional curvelet sub-bands and distance regularized level set evolution Mohammad Reza Akhlaghi Journal of Medical Signals and Sensors 2015
  Asymmetry evaluation of fundus images in right and left eyes using radon transform and fractal analysis Mohammad Reza Akhlaghi 2015-December,7350780,  2015
  Clinical patterns of Uveitis in an Iranian Tertiary Eye-Care Center Heshmatollah Ghanbari Ocular Immunology and Inflammation 2105
  Intravitreal bevacizumab for treatment of choroidal neovascularization secondary to toxoplasmic retinochoroiditis: A case series Heshmatollah Ghanbari Seminars in Ophthalmology 2015
  A common variant mapping to CACNA1A is associated with susceptibility to exfoliation syndrome Afsaneh Naderi Beni Nature Genetics 2015
  Association of retinopathy and intima media thickness of common carotid artery in type 2 diabetic patients Afsaneh Naderi Beni Journal of Research in Medical Sciences 2015
  Intravitreal bevacizumab for treatment of choroidal neovascularization secondary to toxoplasmic retinochoroiditis: A case series Afsaneh Naderi Beni Seminars in Ophthalmology 2015
  Erratum: A common variant mapping to CACNA1A is associated with susceptibility to exfoliation syndrome (Nature Genetics (2015) 47 (387-392)) Afsaneh Naderi Beni Nature Genetics 2015
  Intravitreal bevacizumab for treatment of choroidal neovascularization secondary to toxoplasmic retinochoroiditis: A case series Farzan Kianersi Seminars in Ophthalmology 2015
  Relation between intraocular pressure and duration of diabetes Farzan Kianersi Journal of Isfahan Medical School 2015
  Mutation screening of 3'UTR and exons 1-2 of vsx1 gene by PCR-SSCP/HA and sequencing in patients with Vernal Keratoconjuctivis (VKC) in Shahrekord Ali Salehi Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services 2015
  Safety and Efficacy of Propranolol in Comparison With Combination of Fentanyl and Ketamine as Premedication in Cataract Surgery Under the Topical Anesthesia Farhad Fazel Global journal of health science 2015
  Ocular manifestations in a child with systemic brucellosis Alireza Dehghani Journal of Research in Medical Sciences 2014
  Central serous chorioretinopathy following kidney transplantation Alireza Dehghani Saudi journal of kidney diseases and transplantation : an official publication of the Saudi Center for Organ Transplantation, Saudi Arabia 2014
 

A double blind clinical trial on the efficacy of honey drop in vernal keratoconjunctivitis

A Salehi

International

2014

  An Automatic Algorithm for Segmentation of the Boundaries of Corneal Layers in Optical Coherence Tomography Images using Gaussian Mixture Model AliReza Peyman Journal of Medical Signals and Sensors 2014
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Management of corneal bee sting: is surgical removal of a retained stinger always indicated?

H Razmjoo

International

2013

 

Effects of Topiramate on afferent visual pathways: controversies and uncertainties

SH Abtahi

Neurological

2013

         
 

Topographic corneal changes after collagen cross-linking in patients with corneal keratoconus

H Razmjoo

Journal of Research in

2013

         
         
         
         
         
         
         
         

6

A comparative study of complications of cataract surgery with phacoemulsification in eyes with high and normal axial length

H Fesharaki

biomedical research

2012

7

Preoperative topical diclofenac and ketorolac in prevention of pain and discomfort following photorefractive keratectomy: a randomized double-masked placebo- …

H Razmjoo

International journal

2012

8

Ultrasonography in distinguishing optic neuritis from nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy

A Dehghani

biomedical research

2012

9

Urbach-Wiethe syndrome and the ophthalmologist: Review of the literature and introduction of the first instance of bilateral uveitis

SM Abtahi

Case reports in

2012

10

Topiramate and the vision: a systematic review

MA Abtahi

Clin

2012

11

25-hydroxyvitamin D concentrations in patients with optic neuritis as a clinically isolated syndrome and healthy controls

M Etemadifar

International journal

2012

12

Normal interpupillary distance values in an Iranian population

H Fesharaki

vision research

2012

13

Color blindness among multiple sclerosis patients in Isfahan

V Shaygannejad

Journal of Research in …,

2012

14

Clinical manifestation and prognosis of active ocular toxoplasmosis in Iran

F Kianersi

International

ophthalmology 

2012

15

Multiple sclerosis in Isfahan, Iran: past, present and future

M Etemadifar

Int J Prev Med

2012

16

Linkage of topiramate and the central corneal thickening

SH Abtahi

Journal of Ocular

2012

17

The Effect of Posterior versus Anterior Sub-Tenon Injection of Triamcinolone on Intraocular Pressure in Eyes with Retinal Vein Occlusion

H Fesharaki

Iranian Journal of

2012

18

Evaluation of intravitreal injection of bevacizumab (Avastin) in treatment of diabetic macular edema

H Razmju

Research in Medical Sciences

2012

19

Topiramate and the retina: an abridged classification

SH Abtahi

Clinical and …, 

2012

20

Headache in migraine patients receiving topiramate: a mere migraine attack or a harbinger of ciliochoroidal effusion syndrome?

SH Abtahi

Acta Neurologica Belgica

2012

 

Management of corneal bee sting

H Razmjoo

Clin

2011

 

IOLMaster versus manual keratometry after photorefractive keratectomy

H Razmju

vision research

2011

 

Pterygium Recurrence in Amniotic Membrane Graft and Mitomycin C Methods.

A Dehghani

Journal of Isfahan Medical

2011

 

Massive bilateral choroidal detachment induced by administration of topiramate

A Dehghani

Case reports in …,

2011

 

Therapeutic effect of posterior sub-tenon methyl prednisolone in anterior ischemic optic neuropathy: a randomized clinical trial

H Fesharaki

Iranian Journal of Ophthalmology

2011

30

Intravitreal Diclofenac plus Bevacizumab versus Bevacizumab alone in treatment-naive diabetic macular edema: a randomized double-blind clinical trial

H Ghanbari

International

2016

32

Intravitreal Diclofenac plus Bevacizumab versus Bevacizumab alone in treatment-naive diabetic macular edema: a randomized double-blind clinical trial

H Ghanbari

International

2016

33

Single-dose Intravitreal Bevacizumab after Complete Panretinal Photocoagulation in Proliferative Diabetic Retinopathy: an Effective Adjunctive Treatment

A Dehghani,

Innov Ophthalmol,

2017

34

     

8

35

Effect of Intravitreal Injection of Bevacizumab on Acute Central Serous Chorioretinopathy Patients Who Visited Feiz Hospital during 2014–2015 Period

SM Namgar

Advanced biomedical

2017

36

MicroRNAs in retinoblastoma: Potential diagnostic and therapeutic biomarkers

Journal of cellular 

Journal of celluar   

2017

37

Cornea collagen cross-linking for keratoconus: a comparison between accelerated and conventional methods

H Razmjoo

Advanced biomedical

2017

38

The Comparative Study of Refractive Index Variations between Haigis, Srk/T and Hoffer-Q Formulas Used for Preoperative Biometry Calculation in Patients …

H Razmjoo

Advanced biomedical

2017

39

Orbital invasion of ameloblastoma: A systematic review apropos of a rare entity

MA Abtahi

Journal of current

2017

40

Toric Intraocular Lens for Astigmatism Correction in Cataract Patients

H Razmjoo

Advanced biomedical

2017

41

Intravitreal Diclofenac plus Bevacizumab versus Bevacizumab alone in treatment-naive diabetic macular edema: a randomized double-blind clinical trial

H Ghanbari

international

2018

42

The effects of smoking on corneal endothelial cells: a cross-sectional study on a population from Isfahan, Iran

K Golabch

ocular toxicology

2018

43

Topography-guided transepithelial photorefractive keratectomy to correct irregular refractive errors after radial keratotomy

M Ghoreishi

Journal of Cataract

2017

44

Comparison of Scheimpflug and swept-source anterior segment optical coherence tomography in normal and keratoconus eyes

SM Ghoreishi

International ophthalmology

2017

 

 

 

 

 

 

رديف

عنوان مقاله

نام نويسنده

مجله

سال

1

 نتايج بينايي ويتركتومي عميق با و بدون تزريق روغن سيليكون در اندوفتالميت عفوني

 دهقاني عليرضا

بينا

1385

2

نتايج بينايي ويتركتومي عميق با و بدون تزريق روغن سيليكون در اندوفتالميت عفوني

دهقاني عليرضا

بينا

1385

3

خشكي چشم پس از جراحي رفركتيو قرنيه

معيني حيدرعلي

بينا

1386

4

اپيدميولوژي آسيب هاي چشمي ناشي از حوادث شغلي در اصفهان

فاضل فرهاد

طب جنوب

1386

5

يك مورد مردمك تونيك در همراهي با سيدروز چشم

دهقاني عليرضا

بينا

1386

6

تاثير قطره چشمي ديكلوفناك قبل از عمل جراحي آب مرواريد بر ميزان التهاب پس از عمل

قنبري حشمت اله

بينا

1386

7

 تاثير تزريق ساب تنون سم بوتولينوم A در فلج حاد عصب زوج شش مغزي

رزمجو حسن

بينا

1386 

8

بررسي ميزان درد بعد از عمل فتورفركتيوكراتكتومي در محيط سرد

فاضل فرهاد

بينا

1389

9

  بررسي نتايج فلپ ملتحمه در بيماران با زخم فعال قرنيه

فاضل فرهاد

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1389

10

 بررسي مقايسه اي طول قدامي - خلفي كره چشم در بيماران مبتلا به ديابت دچار رتينوپاتي پروليفراتيو (PDR) و غير پروليفراتيو (NPDR)

فاضل فرهاد

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1389

11

 مقايسه روش عمل جراحي DLK با PK در بيماران مبتلا به كراتوكونوس

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

12

 فراواني فلج هاي منفرد اعصاب محركه چشم در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در اصفهان

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

13

  اثر Photoreactive keratectomy به كمك دو دستگاه Technolas 217z و Lasersight LSX بر اصلاح عيوب انكساري

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

14

  اثر فتورفركتيو كراتكتومي (PRK) در اصلاح هيپروپي بالاتر از 3 ديوپتر بعد از يك سال

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

15

تغييرات انحناي سطح خلفي قرنيه بعد از عمل فوتورفراكتيو كراتكتومي در بيماران با ميوپي بالاي 6 ديوپتر

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

16

بررسي باليني گلوكوم حاد زاويه بسته دارويي

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

17

  اندوفتالميت اندوژن با كلبسيلا در بيماري با آبسه كبدي

دهقاني عليرضا

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

18

نتايج بينايي جراحي رفركتيو Phakic IOL Implantation در بيماران ميوپ با استفاده از لنز آرتيزان يا آرتيفلكس

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

19

بررسي باليني گلوكوم حاد زاويه بسته دارويي

رزمجو حسن

بينا

1390

20

نتايج بينايي عمل جراحي فمتوليزيك بعد از پيوند قرنيه

قريشي سيدمحمد

بينا

1391

21

 نتايج بينايي عمل جراحي فمتوليزيك بعد از پيوند قرنيه

قريشي سيدمحمد

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1391

22

بررسي روند فراواني عمل كاتاراكت اكتسابي در ساكنين اصفهان

فاضل فرهاد

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1392

23

توزیع فراوانی علل تخلیه چشم در مراجعین بیمارستان فیض اصفهان در سال‌های 1393- 1390

دکتر علی رضا دهقانی

بينا  

1395

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir