مقالات گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/15-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
لینک مقالات در  google scholar
دکتر حاجیه قاسمیان صفایی
دکتر حسن شجاعی
دکتر سید اصغر هوایی
دکتر بهرام نصر اصفهانی
دکتر جمشید فقری
دکتر شراره مقیم
دکتر حسین فاضلی
دکتر فرخنده پورسینا
دکتر وجیهه کرباسی زاده

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir