معرفی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/05-8:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولين  بار درمهرماه سال 1369 گروه قلب به عنوان يكي از زير گروههاي بخش داخلي براي اولين بار با حضور استادان زير اقدام به پذيرش دستيار تخصصي قلب نمود.

 • دكتر بيژن ابراهيمي
 • دكترعلي بلوريان
 • دكترمسعود پورمقدس
 • دكترعلي اكبر توسلي
 • دكتر رفيعي
 • دكتر جواد غفارپسند
 • دكتر محمد فرهاد
 • دكتر منصور شعله ور

 

اولين  گروه دستياران تخصصي قلب درمهرماه سال 1369:

 • دكترعلي پورمقدس
 • دكتر فرشاد روغني
 • دكترحسن شميراني
 • دكتر مهدي شيرازي نژاد
 • دكترعلي نصر
 • دكترمحمد هاشمي

 

اولين  بار درمهرماه سال 1385 گروه قلب با حضور استادان زيراقدام به پذيرش فلو فوق تخصصي كارديولوژي تهاجمي نمود.

 • دكترمسعود پورمقدس
 • دكترعلي اكبر توسلي
 • دكتر فرشاد روغني
 • دكترمحمد هاشمي

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir