معرفی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-11:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معرفی گروه انگل و قارچ شناسی

در سال 1344 آقای دکتر عطار استاد گروه کودکان و بیماری های گرمسیری تصمیم به راه اندازی و تدریس درس انگل شناسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نمودند. در همین سال آقای دکتر حسین فرید معیر در تدریس این درس همکاری خود را با نامبرده شروع نمودند. دوسال بعد مرحوم دکتر منصور مالکی متخصص گوارش که در امریکا دوره ی انگل شناسی دیده بودند به این جمع پیوستند. در همین زمان دکتر معتمدی رییس وقت دانشگاه بخش انگل شناسی را با بخش های قارچ،  میکروب و ویروس، ایمنی و بیولوژی تحت عنوان گروه پاتوبیولوژی ادغام کرد. در دهه 1350 مرحوم دکتر طهمورث جلایر، دکتر حقوقی و خانم دکتر شیبان به عنوان پارازیتولوژیست به عضویت گروه پاتوبیولوژی در آمدند و اواخر این دهه که مجددا گروه انگل شناسی از گروه پاتوبیولوژی جدا شده بود و گروه های ذکر شده هر کدام مستقل شده بودند آقای دکتر مهدی بقایی فارغ التحصیل رشته انگل شناسی از انگلیس به عضویت گروه در آمدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir