معرفی معاونت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-10:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی

سمت در معاونت

رشته و مدرک تحصیلی

شماره تماس

عکس

آقای دکتر محمد گرک یراقی 

معاون درمان وامور بیمارستانهای دانشکده پزشکی 

و رئیس کمیته گایدلاین های تحول نظام سلامت دانشگاه

متخصص داخلی بیماریهای قلب

37929042

آقای دکتر مهدی کاظمی  مشاور رییس کمیته گایدلاین دانشگاه  متخصص داخلی  37929042  
آقای دکتر سعید عباسی  مشاور معاون درمان و امور بیمارستانهای دانشکده پزشکی  متخصص بیهوشی  37929042  
آقای اصغر الهدادی  کارشناس امور اداری معاونت درمان و امور بیمارستانهای دانشکده پزشکی کارشناس الهیات  37929042  
آقای مهدی بابایی کارشناس نظارت و بازرسی دانشکده پزشکی  کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  37928074
 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir