معرفی معاونت

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/21-9:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام ونام خانوادگی

سمت در معاونت

رشته و مدرک تحصیلی

شماره تماس

عکس

آقای دکتر مهرداد اسماعیلیان 

معاون درمان وامور بیمارستانهای دانشکده پزشکی 

 

دکتری تخصصی طب اورژانس

37929042

آقای مهدی بابایی مسئول واحد  نظارت و بازرسی معاونت درمان وامور بیمارستانهای  دانشکده پزشکی  کارشناسی ارشد اداره اموربیمارستانها  37929042
آقای اصغر الهدادی کارشناس امور اداری معاونت درمان و امور بیمارستانهای دانشکده پزشکی کارشناس الهیات  37929042  
آقای محمد خرازی  کارشناس کمیته گاید لاین معاون درمان  دانشکده پزشکی  کارشناس اداره امور بیمارستانها 37929042  
 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir