معرفی معاونت

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/25-7:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی

سمت در معاونت

رشته و مدرک تحصیلی

شماره تماس

عکس

آقای دکتر محمد گرک یراقی 

معاون درمان وامور بیمارستانهای دانشکده پزشکی 

و رئیس کمیته گایدلاین های تحول نظام سلامت دانشگاه

متخصص داخلی بیماریهای قلب

37929042

آقای دکترحامد خواجه باشی  مشاور رییس کمیته گایدلاین دانشگاه  متخصص طب اورژانس 37929042  
آقای دکتر سعید عباسی  مشاور معاون درمان و امور بیمارستانهای دانشکده پزشکی  متخصص بیهوشی  37929042  
آقای مهدی بابایی کارشناس نظارت و بازرسی دانشکده پزشکی  کارشناسی ارشد اداره اموربیمارستانها  37929042
آقای اصغر الهدادی کارشناس امور اداری معاونت درمان و امور بیمارستانهای دانشکده پزشکی کارشناس الهیات  37929042  
آقای محمد خرازی  کارشناس کمیته گاید لاین معاون درمان  دانشکده پزشکی  کارشناس اداره امور بیمارستانها 37929042  
 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir