معرفی معاونت

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/18-7:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام ونام خانوادگی

سمت در معاونت

رشته و مدرک تحصیلی

شماره تماس

عکس

آقای دکتر مهرداد اسماعیلیان 

معاون درمان وامور بیمارستانهای دانشکده پزشکی 

 

دکتری تخصصی طب اورژانس

37929096

آقای مهدی بابایی مسئول واحد  نظارت و بازرسی معاونت درمان وامور بیمارستانهای  دانشکده پزشکی  کارشناسی ارشد اداره اموربیمارستانها  37929096
آقای حجت اله بهرامیان متصدی امور اداری  دفتری معاونت درمان و امور بیمارستانهای دانشکده پزشکی دیپلم  37929096  

آقای محمد خرازی

 

کارشناس برنامه عملیاتی معاون درمان  دانشکده پزشکی 

کارشناس اداره امور بیمارستانها 37929096  
 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir