معرفی معاونت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/11/13-11:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

:معاون درمان دکترمجتبی رحیمی

قائم مقام معاون درمان و اموربیمارستانهای دانشکده

دکتر رضا عزیزخانی

 

 

مسئول امور بیمارستانهای دانشکده 

 دکتر نفیسه طباطبایی

 

: کارشناس آمار و معاونت درمان

 خانم فتانه کیان

 

 

 

4
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir