معرفی فعالیت نوآورانه معرفی شده به جشنواره کشوری در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال 1396 (مورد پنجم )

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/14-6:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

همکاران

مجری/مجریان اصلی

محل انجام فعالیت

عنوان فعالیت

حیطه

دکتر علیرضا ایرج پور، مریم خسروی، آبگینه هایراپطیان، مریم حاجی کریمی، شکوه سجادی نایینی

احمد قدمی، میلاد حسینی

دانشکده پرستاری و مامایی

طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیک دانشجویان کارشناسی اتاق عمل

حیطه یادگیری الکترونیکی

 

شرح مختصری از فعالیت:

فعالیت صورت گرفته درپنج مرحله انجام گرفت. مرحله اول دیدگاه دانشجویان کارشناسی اتاق عمل از روش ارزشیابی عملکرد بالینی بصورت لاگ بوک بررسی شد. نتایج بیانگر لزوم بازنگری در این شیوه ارزشیابی بود. در مرحله دوم اقدام به تدوین محتوای ارزشیابی عملکرد بالینی و حداقل سطح یادگیری دانشجویان کارشناسی اتاق عمل بصورت الکترونیک از طریق استفاده ازمنابع (جستجو و مروری بر متون مربوطه در داخل و خارج کشور و کوریکولوم آموزشی رشته تحصیلی اتاق عمل) ، تشکیل جلسات مکرر با افراد صاحب نظر و صاحبان فرایند صورت گرفت. در مرحله سوم محتوای تدوین شده لاگ بوک در اختیار شرکت هینا جهت طراحی صفحات وب قرار داده شد. این ابزار شامل سه بخش ورود برای دانشجو، استاد و مدیر سایت می باشد. کنترل و ثبت فعالیت های دانشجو در طی واحدهای کارآموزی در طی چهار سال و همچنین ثبت نمرات، امکان بازخورد به دانشجو و..... قسمتی از ساختار این ابزار ارزشیابی است. در مرحله چهارم بعد از تدوین لاگ بوک الکترونیک با هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت محترم آموزشی دانشگاه و دانشکده پرستاری و مامایی به منظور اجرا بصورت پایلوت، لینک ورود با آدرس Elogbooknm.mui.ac.ir بر روی سایت دانشکده پرستاری و مامایی قرار گرفت. بعد از برگزاری کلاس آموزشی برای 60 نفر از دانشجویان ترم 3 و 7 کارشناسی اتاق عمل دانشجویان و اساتید مربوطه این روش در نیمسال اول 95-96 اجرا شد. مرحله پنجم به منظور ارزشیابی شیوه الکترونیک مطالعه ای با هدف تعیین و مقایسه دو روش ارزشیابی عملکرد بالینی الکترونیک و کتابچه ای براساس دیدگاه دانشجویان اتاق عمل انجام شد. نتایج مطالعه بیانگر رضایتمندی بیشتر دانشجویان از شیوه ارزشیابی الکترونیک نسبت به شیوه کتابچه ای بود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir