معرفی فعالیت نوآورانه معرفی شده به جشنواره کشوری در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال 1396 (مورد سوم)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/12-6:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

همکاران

مجری/مجریان اصلی

محل انجام فعالیت

عنوان فعالیت

حیطه

علیرضا ایرج پور

مریم اله بخشیان

مریم ورزش نژاد

زینب همتی

مهشید عبدی شهشهانی

دانشکده پرستاری و مامایی

ارزشیابی دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان بر اساس مدل سیپ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی آموزشی برای تعیین میزان دسترسی به اهداف آموزشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الگوی سیپ در 4 حیطه: زمینه، درون داد، فرایند و برون داد طراحی گردید.  حیطه زمینه شامل بررسی نیاز جامعه و دانش آموختگان با توجه به اهداف دوره، حیطه درون داد شامل شناسایی و بررسی عامل منابع انسانی و غیر انسانی بود. حیطه فرایند شامل ارزشیابی فرایند یاددهی یادگیری و مدیریتی، سازمانی و حیطه برون داد دو عامل ویژگی ها و عملکرد دانش آموختگان و نیز ویژگی ها و عملکرد آموزشی دوره مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارزشیابی حیطه زمینه، فرایند و برون داد مطلوب و حیطه درون داد شامل برنامه درسی، بودجه، اعضای هیات علمی، امکانات و تجهیزات آموزشی، نامطلوب می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir