معرفی فعالیت نوآورانه معرفی شده به جشنواره کشوری در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال 1396 (مورد چهارم)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/12-8:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

همکاران

مجری/مجریان اصلی

محل انجام فعالیت

عنوان فعالیت

حیطه

دکتر علیرضا یوسفی

دکتر باقر لاریجانی

دکتر رضا دهنوی

دکتر پیمان ادیبی

حبیب اله رضایی

مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

نقشه راه بین المللی سازی آموزش پزشکی

مدیریت و رهبری آموزشی

ابتدا مولفه های بین المللی سازی دانشگاهها در زمینه ی تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاههای جهان با استفاده از اسناد موجود، مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با افراد مطلع مولفه های بین المللی سازی استخراج گردید. سپس وضعیت موجود دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نقاط قوت و ضعف آن با مطالعه کمی شناسایی شد.وضعیت دانشگاههای کشورهای خارجی نیز از طریق مصاحبه با جمعیت مورد مطالعه و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مشخص گردید.جایگاه خدمات وبرنامه های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی ایران و دانشگاههای معتبر دنیا در امر آموزش با استفاده از کاوش تحلیلی وب شناسایی شد. روند مولفه های بین المللی سازی تبادلات علمی و برنامه های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی ایران و جهان تعیین گردید.آینده امکان پذیر، آینده محتمل و آینده دلخواه شبکه تبادلات علمی وبرنامه های آموزشی مشترک دانشگاههای علوم پزشکی ایران با دانشگاههای جهان از طریق سناریو نویسی شناسایی و در نهایت نقشه راه رسیدن به آینده مطلوب ترسیم شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir