معرفی فعالیت نوآورانه معرفی شده به جشنواره کشوری در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال 1396(مورد دوم )

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/01-7:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جهت بررسی وضعیت موجود، تبیین عوامل تسهیل کننده و بازدارنده توانمند سازی ساختاری و روان شناختی دانشجویان مامایی، نیاز سنجی انجام مداخله و حوزه های نیازمند مداخله، مصاحبه های فردی و گروهی انجام شد.با روش آنالیز محتوای کیفی داده های مصاحبه های تجزیه و تحلیل گردید.چالش ها و راهکارهایی استخراج شد.استفاده از شبیه سازی به عنوان راهکار دارای بیشترین اولویت انتخاب شد.مداخله شبیه سازی بر اساس یافته های مرحله اول و مرور متون تهیه و در کنار برنامه آموزشی متداول دانشگاهی در 6 جلسه اجرا شد.توانمندی ساختاری، روانشناختی و حرفه ای این دانشجویان در ابتدا و انتهای نیمسال تحصیلی مورد سنجش قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir