معرفی فعالیت نوآورانه معرفی شده به جشنواره کشوری در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال 1396(مورد اول)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/30-10:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 تلفیقی از چند روش نیازسنجی و منابع مختلف جهت بررسی نیازهای آموزشی استفاده شد. مراحل کار شامل یک مطالعه کتابخانه ای و ساخت و تعیین روایی و پایایی ابزار و مرحله دوم نیاز سنجی اختصاصی از منظر پزشکان عمومی بود. نتیجه این فرایند چاپ کتاب پزشک عمومی توانمند کیست؟ تدوین و چاپ شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir