معاون اداری مالی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-5:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات شماره تماس عکس
دکتر بهرام نصر اصفهانی دکتری تخصصی میکروب شناسی 37929000

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir