معاونین گروه ENT

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/20-8:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک

مسئول امور هيات علمي

دكتر نظام الدين برجيس

Berjis@med.mui.ac.ir

معاون پژوهشي گروه

دكتر حسين قضاوي

h.ghazavi@med.mui.ac.ir

مسئول امور كارورزان

دكتر سيدحميدرضا ابطحي

abtahi@eds.mui.ac.ir

مسئول امور كارآموزان

دكتر اميرعباس كارگشايي

kargoshaie@med.mui.ac.ir

مسئول امور دستياران گروه

دكتر مهرداد رقاع

rogha@med.mui.ac.i

رئيس بخش ENT بيمارستان الزهراء

دكتر سيد حميدرضا ابطحي

abtahi@eds.mui.ac.ir

رئيس بخش ENT بيمارستان آيت ا... كاشاني

دكتر سيدمصطفي هاشمي

hashemi@med.mui.ac.ir

مسئول درس دانشجويان شنوايي شناسي - اتاق عمل -

دكتر سيدحميدرضا ابطحي

abtahi@eds.mui.ac.ir

مسئول درس دانشجويان گفتار درماني

دكتر سيدحميدرضا ابطحي

abtahi@eds.mui.ac.ir

رابط آموزش مداوم گروه

دكتر نظام الدين برجيس

Berjis@med.mui.ac.ir

رئيس بخش اتاق عمل الزهراء دكتر سيد حميدرضا ابطحي abtahi@eds.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir