معاونین گروه ENT

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/01/31-13:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک

مسئول امور هيات علمي

دكتر سيدمصطفي هاشمي

hashemi@med.mui.ac.ir

معاون پژوهشي گروه

دكتر سيد حميدرضا ابطحي

abtahi@eds.mui.ac.ir

مسئول امور كارورزان

دكتر مهرداد رقاع

rogha@med.mui.ac.ir

مسئول امور كارآموزان

دكتر اميرعباس كارگشايي

kargoshaie@med.mui.ac.ir

مسئول امور دستياران گروه

دكتر سيدمصطفي هاشمي

hashemi@med.mui.ac.ir

رئيس بخش ENT بيمارستان الزهراء

دكتر سيد حميدرضا ابطحي

abtahi@eds.mui.ac.ir

رئيس بخش ENT بيمارستان آيت ا... كاشاني

دكتر سيدمصطفي هاشمي

hashemi@med.mui.ac.ir

معاون آموزشي و پژوهشي مركز آموزشي درماني كاشاني

دكتر مهرداد رقاع

rogha@med.mui.ac.ir

مسئول درس دانشجويان شنوايي شناسي - اتاق عمل -

دكتر سيدحميدرضا ابطحي

abtahi@eds.mui.ac.ir

مسئول درس دانشجويان گفتار درماني

دكتر اميرعباس كارگشايي

kargoshaie@med.mui.ac.ir

رابط آموزش مداوم گروه

دكتر نظام الدين برجيس

Berjis@med.mui.ac.ir

رئيس بخش اتاق عمل الزهراء دكتر سيد حميدرضا ابطحي abtahi@eds.mui.ac.ir
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir