معاونین گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/07-4:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

سمت در گروه رادیولوژی

نام و نام خانوادگی رایانه عکس
1 معاون گروه آقاي دكتر مهدي كرمي m_karami@med.mui.ac.ir
2 معاون پژوهشي خانم دکتر مریم مرادی moradi@med.mui.ac.ir
3 رابط امور هیات علمی گروه خانم دكتر آذين شايگان فر azin_shayganfar@yahoo.com
4 مسئول آموزش دانشجویی خانم دكتر مريم ریاحی نژاد Maryam_riahinezad@yahoo.com
5 مسئول برنامه عملیاتی گروه رادیولوژی خانم دکتر سمیه حاج احمدی sohajiahmadi@gmail.com
6 مسئول سایت خانم دكتر مريم فرقداني dr_mar_far@yahoo.co.uk
7

رئیس بخش تصویربرداری مرکز

آموزشی و درمانی آیت ا.. کاشانی

آقای دکتر علی حکمت نیا hekmatnia@med.mui.ac.ir
8

رئیس بخش تصویربرداری مرکز

آموزشی و درمانی امید

خانم دكتر مريم فرقداني dr_mar_far@yahoo.co.uk
9

مسئول بخش اینترونشن مرکز

آموزشی و درمانی الزهرا (س)

آقای دکتر محمد صالح جعفرپيشه saleh3725@yahoo.com
10

رئیس بخش تصویربرداری مرکز

آموزشی و درمانی کودکان امام حسین (ع)

خانم دكتر مريم ریاحی نژاد Maryam_riahinezad@yahoo.com
11 رئیس بخش رادیولوژی/ سونوگرافی/ CT اسکن بیمارستان الزهرا(س) آقای دکتر محمد صالح جعفرپيشه saleh3725@yahoo.com
12 رئیس بخش MRI بیمارستان الزهرا(س) خانم دکتر سمیه حاج احمدی sohajiahmadi@gmail.com
13

رئيس بخش تصويربرداري مركز آموزشي درماني

بيمارستان امين

خانم دكتر فريبا غليخاني Fariba.alikhani@yahoo.com
14 مسئول بخش تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی خانم دكتر سميه شيرازي نژاد Dr.shirazinejad@gmail.com
15 مسئول آموزش مداوم خانم دكتر مريم ریاحی نژاد Maryam_riahinezad@yahoo.com
16 سر گروه تصویربرداری قلب و عروق خانم دکتر مریم مرادی moradi@med.mui.ac.ir
17 سر گروه تصویربرداری سر و گردن خانم دكتر آذين شايگان فر azin_shayganfar@yahoo.com
18 سر گروه تصویربرداری گوارش خانم دكتر مريم فرقداني dr_mar_far@yahoo.co.uk
19 سر گروه تصویربرداری Muscuolskeletal آقاي دكترمهدي كرمي m_karami@med.mui.ac.ir
20 سر گروه تصویربرداری زنان و مامائی خانم دكتر آتوسا اديبي a_adibi@med.mui.ac.ir
21 سر گروه تصویربرداری ریه  خانم دکتر سمیه حاج احمدی sohajiahmadi@gmail.com
22 مسئول آموزش دستياران خانم دكتر مريم فرقداني dr_mar_far@yahoo.co.uk
23 مسئول آزمون های DOPS دستیاران خانم دكتر آذين شايگان فر azin_shayganfar@yahoo.com
24 مسئول آموزش فلوروسکوپی دستیاران آقاي دكترمهدي كرمي m_karami@med.mui.ac.ir
25 مسئول آزمون های کتبی دستیاران خانم دکتر سمیه حاج احمدی sohajiahmadi@gmail.com
26 مسئول آزمون های شفاهی دستیاران خانم دكتر مرضيه عالي نژاد Marzieh.aalinezhad@gmail.com
27 مسئول برگزاری کلاس های مجازی دستیاران خانم دكتر سميرا سليماني samira368@gmail.com
28 مسئول ژورنال کلاب های گروه رادیولوژی خانم دكتر فريبا غليخاني Fariba.alikhani@yahoo.com
29

 

خانم دكتر غزاله صوفی Ghazalehsoofi@gmail.com
30  

دکتر رضا بصیرت نیا

basiratnia@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir