معاونین گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/12-22:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

سمت در گروه

نام و نام خانوادگی

رایانامه

 
1 معاون گروه خانم دكتر آتوسا اديبي a_adibi@med.mui.ac.ir
2 معاون پژوهشي خانم دکتر مریم مرادی moradi@med.mui.ac.ir
3 مسئول آموزش دستياران خانم دكتر مريم فرقداني dr_mar_far@yahoo.co.uk
4

مسئول آموزش دانشجويان پزشکی

خانم دكتر آذين شايگان فر azin_shayganfar@yahoo.com
5

        مسئول امور هیئت علمی

خانم دكتر آتوسا اديبي a_adibi@med.mui.ac.ir
6

رئیس بخش تصویربرداری مرکز 

آموزشی و درمانی الزهرا (س)

آقاي دكتر مهدي كرمي m_karami@med.mui.ac.ir
7

رئیس بخش تصویربرداری مرکز

آموزشی و درمانی آیت ا.. کاشانی

آقای دکتر علی حکمت نیا hekmatnia@med.mui.ac.ir
8

رئیس بخش تصویربرداری مرکز

آموزشی و درمانی امید

خانم دكتر مريم فرقداني dr_mar_far@yahoo.co.uk
9

رئیس بخش تصویربرداری مرکز

آموزشی و درمانی کودکان امام حسین (ع)

خانم دكتر مريم ریاحی نژاد Maryam_riahinezad@yahoo.com
10

رئیس بخش تصویربرداری مرکز

آموزشی و درمانی شهید بهشتی

خانم دكتر غزاله صوفی Ghazalehsoofi@gmail.com
11

مسئول بخش اینترونشن مرکز

آموزشی و درمانی الزهرا (س)

آقای دکتر پیمان هاشمی ph4033@gmail.com
12

مسئول آموزش فلوروسکوپی دستیاران

آقای مهندس بهزاد عمانی behzad_ommani@yahoo.com
13

سر گروه تصویربرداری سر و گردن

خانم دکتر آذین شایگان فر azin_shayganfar@yahoo.com
14

سر گروه تصویربرداری قلب و عروق

خانم دکتر مریم مرادی moradi@med.mui.ac.ir
15

سر گروه تصویربرداری گوارش

خانم دكتر مريم فرقداني dr_mar_far@yahoo.co.uk
16

سر گروه تصویربرداری ریه 

خانم دکتر سمیه حاج احمدی sohajiahmadi@gmail.com
17

سر گروه تصویربرداری Breast

خانم دکتر مهشید حقیقی m_haghighi@med.mui.ac.ir
18

سر گروه تصویربرداری زنان و مامائی

خانم دكتر آتوسا اديبي a_adibi@med.mui.ac.ir
19

سر گروه تصویربرداری Muscuolskeletal

آقاي دكتر مهدي كرمي m_karami@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir