معاونین گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/02-12:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
معاون گروه آقاي دكتر مهدي كرمي m_karami@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشي خانم دكتر آتوسا اديبي a_adibi@med.mui.ac.ir
مسئول آموزش دستياران خانم دكتر مريم فرقداني dr_mar_far@yahoo.co.uk
مسئول آموزش دانشجويان خانم دكتر آذين شايگان فر azin_shayganfar@yahoo.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir