معاونین گروه کودکان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/22-12:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک سمت
دكتر مجيد محمدي زاده m_mohammadizadeh@med.mui.ac.ir معاون گروه
دكتر محمدرضا قضاوي ghazavi@med.mui.ac.ir معاون پژوهشي
دكتر عليرضا مريخي merrikhi@med.mui.ac.ir معاون امورهيئت علمي
دكتر حميد رحيمي h_rahimi@med.mui.ac.ir مدير امور دستياري
دكتر سيدناصرالدين مصطفوي n_mostafavy@med.mui.ac.ir مسئول آموزش كارورزان
دكتر منيرالسادات عمادالاسلامي emadoleslami@med.mui.ac.ir مسئول آموزش كارآموزان 2
دكتر مجيد كيوانفر mkeyvanfar@gmail.com مسئول آموزش كارآموزان 1
دکتر مهریار مهرکش dr.mehrkash@yahoo.com دبیر پژوهشی
دکتر محمدعلی پورمیرزایی pourmirzaei_1347@yahoo.com مسئول درس شنوايي سنجي
دکتر بهاره ورد bahareh_vard@yahoo.com مسئول ICM
دكتر بهزاد بركتين b_barekatain@med.mui.ac.ir مسئول آموزش مداوم
دكتر حسين صانعيان saneian@med.mui.ac.ir مسئول كنفرانس هفتگي
دكتر بهنوش استكي behnooshesteki@yahoo.com مسئول درس اخلاق پزشكي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir