معاونین گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-5:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 ردیف  سمت در گروه  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
1

معاون پژوهشی گروه 

معاون تحصیلات تکمیلی 

دکتر محمدرضا شریفی mo_sharifi@med.mui.ac.ir
2 معاون تحصیلات تکمیلی  دکتر حسین خان احمد hossein_khanahmad@med.mui.ac.ir
3 معاون تحصیلات تکمیلی دکتر پروانه نیک پور pnikpour@med.mui.ac.ir
4 معاون تحصیلات تکمیلی دکتر مجید خیراللهی  mkheirollahi@med.mui.ac.ir
5 مسئول امور هیات علمی  دکتر منصورصالحی m_salehi@med.mui.ac.ir
6

معاون آموزشی گروه و

مسئول سایت گروه

دکتر محمد کاظمی  m_kazemi@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir