معاونین گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-4:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 ردیف 

سمت در گروه 

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

1

معاون گروه  

دکتر محمدرضا شریفی

mo_sharifi@med.mui.ac.ir

2

معاون آموزشی گروه 

دکتر محمد کاظمی 

m_kazemi@med.mui.ac.ir

3

معاون پژوهشی و مسئول سایت گروه

دکتر مهرداد زینلیان

zeinalianmehrdad@gmail.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir