معاونین گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-5:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی رایانامه عکس
1 مدیر برنامه دستیاری دکترمحمدرضا اخلاقی akhlaghi@med.mui.ac.ir
2 معاون پژوهشی دکترعلیرضا پیمان peyman@med.mui.ac.ir
3

معاون گروه و

مسئول امور هیات علمی

 

دکترعلیرضا دهقانی dehghani@med.mui.ac.ir
4 مسئول دوره اکسترنی دکترفرزان کیان ارثی Kianersi@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir