معاونین گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/07-13:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
 معاون دکتر سید علی اکبر مرتضوی  mortazavi@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی دکترعلیرض پیمان peyman@med.mui.ac.ir  
مسئول کارآموزی دکترفرزان کیان ارثی Kianersi@med.mui.ac.ir  
مسئول کارورزی دکترکبری نصرالهی nasrollahi@med.mui.ac.ir  
مسئول امور هیات علمی دکترعلی صالحی salehy109@yahoo.com  
مدیر برنامه دستیاری دکترمحمدرضا اخلاقی mrezaakhlaghi@YAHOO.COM  
       
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir