معاونین گروه پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-10:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
دكتر فريبا ايرجي  معاون گروه

iraji@med.mui.ac.ir

دكتر گيتا فقيهي معاون پژوهشي g_faghihi@med.mui.ac.ir

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir