معاونین گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/18-11:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
معاون گروه  خانم دکترزیبا فرج زادگان farajzadegan@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی خانم دکتر زهرا دانا سیادت z_dsiadat@med.mui.ac.ir
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir