معاونین گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
معاون گروه خانم دکتر پرستو گلشیری

http://isid.research.ac.ir/Parastoo_Golshiri

golshiri@hlth.mui.ac.ir

معاون پژوهشی دکتر زهرا امینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir