معاونین گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-11:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
 دستیاری پزشکی اجتماعی خانم دکتر پرستو گلشیری golshiri@hlth.mui.ac.ir
دستیاری پزشک خانواده آقای دکتر رضا روزبهانی  Rouzbahani@med.mui.ac.ir
پژوهشی خانم دکتر زهرا دانا سیادت z_dsiadat@med.mui.ac.ir
مسئول کاررزی خانم دکتر زهرا امینی zahraamini63@gmail.com
مسئول کارآموزی خانم دکتر عاطفه واعظی Atefehvaezi83@gmail.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir