معاونین گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/29-11:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
معاون گروه خانم دکتر پرستو گلشیری golshiri@hlth.mui.ac.ir
معاون پژوهشی دکتر آرمیندخت شاه ثنایی armin.shahsanai@gmail.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir