معاونین گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-13:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک تلفن
دکتر حسین فاضلی معاون پژوهشی h_fazeli@med.mui.ac.ir 37929039
دکتر وجیهه کرباسی زاده معاون آموزشی v.karbasi@med.mui.ac.ir 37929069

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir