معاونین گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-7:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
سمت نام و نام خانوادگی ایمیل عکس

معاون امور هیئت علمی گروه

دکتر علی پورمقدس

a-pourmoghadas@yahoo.com

مدیر برنامه دستیاری دکتر مرضیه تاجمیرریاحی marziehtajmirriahi@yahoo.com
مسئول درس کارورزی و کارآموزی قلب دکتر زهرا تیموری جروکانی zari.t.j@gmail.com
معاون مدیر گروه دکتر علیرضا خسروی alikh108@yahoo.com
معاون پژوهشی دکتر معصومه صادقی sadeghimasoumeh@gmail.com

مسئول درس ICM

دکتر محمد هادی منصوری drhadimansouri@gamil.com
نماینده مدیر گروه در شورای هماهنگی آموزش دکتر سید محمد هاشمی mohammad_hashemi@med.mui.ac.ir

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir