معاونین گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/03-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معاونین

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیک

عکس

معاون گروه

دکتر علی پورمقدس

a-pourmoghadas@yahoo.com

مدیر برنامه دستیاری

دکتر افشین امیرپور

afshinamirpour.ras@gmail.com
 

مدیر امور هیأت علمی

دکتر مرتضی آبدار

abdariranian@yahoo.com

معاون پژوهشی گروه

دکتر معصومه صادقي

sadeghimasoumeh@gmail.com

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir