معاونین گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-11:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاون امور هیئت علمی گروه دکتر مرتضی آبدار abdariranian@yahoo.com
مدیر برنامه دستیاری دکتر افشین امیرپور afshinamirpour.ras@gmail.com

معاون  گروه

دکتر علی پورمقدس

a-pourmoghadas@yahoo.com

مسئول سایت گروه دکتر زهرا تیموری جروکانی

zari.t.j@gmail.com

مسئول درس کارورزی و کارآموزی  دکتر زهرا تیموری جروکانی

zari.t.j@gmail.com

مسئول آموزش مجازی گروه دکتر زهرا تیموری جروکانی zari.t.j@gmail.com

معاون پژوهشی گروه

دکتر معصومه صادقی

sadeghimasoumeh@gmail.com

مسئول درس ICM

دکتر محمد هادی منصوری

drhadimansouri@gamil.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir