معاونین گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/04-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معاونین

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیک

عکس

معاون گروه

دکتر علی پورمقدس

a-pourmoghadas@yahoo.com

 

مدیر برنامه دستیاری

دکتر سید محمد هاشمی

hashemi1344@gmail.com

 

مدیر امور هیأت علمی

دکتر مرتضی آبدار

abdariranian@yahoo.com

 

معاون پژوهشی گروه

دکتر فرشاد روغنی

roghani_int@yahoo.com

 

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir