معاونین گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,2018/03/03-10:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معاونین

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیک

عکس

معاون گروه

دکتر علی پورمقدس

a-pourmoghadas@yahoo.com

مدیر برنامه دستیاری

دکتر سید محمد هاشمی

hashemi1344@gmail.com

مدیر امور هیأت علمی

دکتر مرتضی آبدار

abdariranian@yahoo.com

معاون پژوهشی گروه

دکتر فرشاد روغنی

roghani_int@yahoo.com

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir