معاونین گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/17-13:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معاونین

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیک

عکس

مدیر برنامه دستیاری دکتر افشین امیرپور afshinamirpour.ras@gmail.com

معاون گروه

دکتر علی پورمقدس

a-pourmoghadas@yahoo.com

معاون امور هیئت علمی گروه

دکتر علی پورمقدس

a-pourmoghadas@yahoo.com

مسئول سایت گروه دکتر زهرا تیموری جروکانی

zari.t.j@gmail.com

مسئول درس کارورزی و کارآموزی  دکتر زهرا تیموری جروکانی

zari.t.j@gmail.com

معاون پژوهشی گروه

دکتر معصومه صادقی

sadeghimasoumeh@gmail.com

مسئول درس ICM

دکتر محمد هادی منصوری

drhadimansouri@gamil.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir