معاونین گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/22-5:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف    سمت در گروه        نام و نام خانوادگی                 رایانامه               عکس
1 معاونت آموزشی گروه  دکتر علی اصغر پورشانظری poursha@med.mui.ac.ir
2 معاونت پژوهشی گروه دکتر نپتون سلطانی

neptun.soltani@med.mui.ac.ir

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir