معاونین گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/11-21:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک عکس
آموزشی دکتر علی اصغر پورشانظری  معاونت آموزشی گروه poursha@med.mui.ac.ir
پژوهشی دکتر شقایق حق جو معاونت پژوهشی گروه sh_haghjoo@med.mui.ac.ir

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir