معاونین گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/01/30-18:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
دکتر محمد مردانی معاون گروه و معاون آموزشی mardani@med.mui.ac.ir
دکتر شهناز رضوی معاون پژوهشی گروه razavi@med.mui.ac.ir
دکتر بهمن رشیدی مسئول امور هیات علمی b_rashidi@med.mui.ac.ir
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir