معاونین گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-6:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سمت در گروه

رایانامه

2 دکتر روشنک ابوترابی معاون پژوهشی گروه abutorabi@med.mui.ac.ir
3 دکتر بهمن رشیدی مسئول امور هیات علمی b_rashidi@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir