معاونین گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/07-6:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سمت در گروه

رایانامه

1 دکتر روشنک ابوترابی معاون پژوهشی گروه abutorabi@med.mui.ac.ir
2 دکتر بهمن رشیدی معاون آموزشی گروه b_rashidi@med.mui.ac.ir
3 دکتر فاطمه السادات مصطفوی مسئول امور هیات علمی fs_mostafavi@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir