معاونین گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-7:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سمت در گروه

رایانامه

1 دکتر مهدی نیکبخت  معاون آموزشی گروه nikbakht@med.mui.ac.ir
2 دکتر روشنک ابوترابی معاون پژوهشی گروه abutorabi@med.mui.ac.ir
3 دکتر بهمن رشیدی مسئول امور هیات علمی b_rashidi@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir