معاونین گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-10:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
دکتر مهدی نیکبخت  معاون آموزشی گروه nikbakht@med.mui.ac.ir
دکتر روشنک ابوترابی معاون پژوهشی گروه abutorabi@med.mui.ac.ir
دکتر بهمن رشیدی مسئول امور هیات علمی b_rashidi@med.mui.ac.ir

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir