معاونین گروه عفونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/29-7:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مسیول سایت گروه دکتر آتوسا حکمی فرد استادیار a.hakamifard@med.mui.ac.ir

مسیول آموزش اینترن های پزشک خانواده

در بیمارستان امین

دکتر آتوسا حکمی فرد استادیار a.hakamifard@med.mui.ac.ir
مسیول ژورنال کلاب دکتر آتوسا حکمی فرد استادیار a.hakamifard@med.mui.ac.ir
رییس بخش بیماریهای عفونی دکتر فرزین خوروش استاد khorvash@med.mui.ac.ir
مسیول آموزش کارآموزان دکتر کیانا شیرانی استادیار kianashirani@med.mui.ac.ir

مسیول آموزش دستیاران دکتر کیانا شیرانی استادیار kianashirani@med.mui.ac.ir
معاون گروه دکتر بهروز عطایی استاد ataei@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی گروه دکتر بهروز عطایی استاد

ataei@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir