معاونین گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/21-14:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین گروه نام و نام خانوادگی رتبه ی علمی  ادرس پست الکترونیک عکس 

معاون گروه

 

 دكتر فرزین خوروش استاد khorvash@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی گروه دکتر بهروز عطایی استاد ataei@med.mui.ac.ir

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir