معاونین گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-16:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین گروه نام و نام خانوادگی رتبه ی علمی  ادرس پست الکترونیک عکس 
معاون پژوهشی گروه دکتر بهروز عطایی استاد

ataei@med.mui.ac.ir

معاون گروه

مسیول اموزش دستیاری

مسیول اموزش مداوم گروه

 

 دكتر فرزین خوروش استاد

khorvash@med.mui.ac.ir

مسیول اموزش اکسترن دکتر کیانا شیرانی استادیار

kianashirani@med.mui.ac.ir

مسیول اموزش اینترنهای

پزشک خانواده

بیمارستان امین

دکتر آتوسا حکمی فرد استادیار a.hakamifard@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir