معاونین گروه عفونی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/13-14:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین گروه نام و نام خانوادگی رتبه ی علمی  ادرس پست الکترونیک عکس 
مسیول ICM دکتر مرتضی پوراحمد استاد mortezapourahmad@yahoo.com

مسیول آموزش کارورزان

در بیمارستان امین

دکتر آتوسا حکمی فرد استادیار a.hakamifard@med.mui.ac.ir

مسیول سایت گروه دکتر آتوسا حکمی فرد استادیار a.hakamifard@med.mui.ac.ir

مسیول آموزش دستیاری دکتر فرزین خوروش استاد khorvash@med.mui.ac.ir
رییس بخش بیماریهای عفونی دکتر فرزین خوروش استاد khorvash@med.mui.ac.ir
معاون گروه دکتر فرزین خوروش استاد khorvash@med.mui.ac.ir
مسیول آموزش کارآموزان دکتر کیانا شیرانی استادیار kianashirani@med.mui.ac.ir

معاون پژوهشی گروه دکتر بهروز عطایی استاد

ataei@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir