معاونین گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/03-5:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
1 مسئول امور پژوهشی دکتر پریسا طاهری Prs_taheri@yahoo.com
2 مسئول  آموزش دستیاری  دکتر شیلا حقیقت Haghighatshila@gmail.com
3

مسئول IT   و وبسایت گروه

 

دکتر راضیه  مغروری rmaghroori@yahoo.com
4 مسئول برگزاری امتحانات در گروه دکتر راضیه  مغروری rmaghroori@yahoo.com1
5 مسئول امور هیأت علمی دکتر  سعید خسروی Khosrawi@med.mui.aci.ir
6 رئیس بخش بیمارستان الزهراء(س) دکتر  شیلا حقیقت  Haghighatshila@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir