معاونین گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/01/30-11:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
معاون پژوهشی دکتر بابک وحدت پور Vahdat51@yahoo.com
معاون آموزشی دکتر شیلا حقیقت Haghighatshila@gmail.com
مسئول آموزش دستیاری دکتر پریسا طاهری Prs_taheri@yahoo.com
مسئول امور هیأت علمی دکتر  شیلا حقیقت  Haghighatshila@gmail.com
رئیس بخش در بیمارستان الزهراء(س) دکتر  شیلا حقیقت  Haghighatshila@gmail.com
رئیس بخش در بیمارستان کاشانی دکتر بابک وحدت پور Vahdat51@yahoo.com
مسئول وب سایت گروه دکتر شیلا حقیقت Haghighatshila@gmail.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir