معاونین گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-5:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
  معاون پژوهشی دکتر پریسا طاهری Prs_taheri@yahoo.com
  معاون آموزشی دکتر شیلا حقیقت Haghighatshila@gmail.com
  مسئول آموزش دستیاری دکتر راضیه  مغروری rmaghroori@yahoo.com
  مسئول امور هیأت علمی دکتر  سعید خسروی Khosrawi@med.mui.aci.ir
  رئیس بخش در بیمارستان الزهراء(س) دکتر  شیلا حقیقت  Haghighatshila@gmail.com
  رئیس بخش در بیمارستان کاشانی دکتر پریسا طاهری Prs_taheri@yahoo.com
  مسئول وب سایت گروه دکتر شیلا حقیقت Haghighatshila@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir