معاونین گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/25-19:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف معاونین نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
2 معاون پژوهشی دکتر محمد مظاهری سرپرست گروه mazaherimohammad@med.mui.ac.ir
1 معاون آموزشی دکتر محمود بابائیان عضو گروه drbabaeian@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir