معاونین گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-14:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک عکس
- - - - -
- - - - -

«گروه هنوز معاون ندارد. »

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir