معاونین گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/01-16:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک عکس
معاون پژوهشی دکتر محمد مظاهری سرپرست گروه - -
معاون آموزشی دکتر محمود بابائیان عضو گروه - -

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir