معاونین گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/21-6:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
1 معاون گروه دکتر رضا عزیزخانی r_azizkhani@med.mui.ac.ir
2 مسئول امور پژوهشی گروه دکتر بابک معصومی bamasoumi@yahoo.com
3 مسئول امور هیأت علمی گروه دکتر فرهاد حیدری farhad_heidary@med.mui.a.ir
4 مسئول آموزش دستیاران گروه دکتر مهرداد اسماعیلیان Mehrdad13972@yahoo.com
5 مسئول آموزش کارورزان گروه دکتر مجید زمانی Mzamani93@yahoo.com
6 مسئول آموزش کارآموزان گروه دکتر سعید مجیدی نژاد Saeedmajidinejad@yahoo.com
7 رئیس بخش اورژانس مرکز الزهرا(س) دکتر فرهاد حیدری farhad_heidary@med.mui.a.ir
8 رئیس بخش اورژانس مرکز آیت اله کاشانی دکتر امید احمدی O_ahmadi@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir