معاونین گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/19-5:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
معاون آموزشی گروه دکتر رضا عزیزخانی r_azizkhani@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی گروه دکتر بابک معصومی bamasoumi@yahoo.com
مسئول امور هیأت علمی گروه دکتر فرهاد حیدری farhad_heidary@med.mui.a.ir
مسئول آموزش دستیاران گروه دکتر مهرداد اسماعیلیان Mehrdad13972@yahoo.com
مسئول آموزش کارورزان گروه دکتر مجید زمانی Mzamani93@yahoo.com
مسئول آموزش کارآموزان گروه دکتر سعید مجیدی نژاد Saeedmajidinejad@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir