معاونین گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-10:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
معاون آموزشی گروه دکتر رضا عزیزخانی r_azizkhani@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی گروه دکتر کیهان گلشنی K_golshani@med.mui.ac.ir
مسئول امور هیأت علمی گروه دکتر فرهاد حیدری farhad_heidary@med.mui.a.ir
مسئول آموزش دستیاران گروه دکتر مهرداد اسماعیلیان Mehrdad13972@yahoo.com
مسئول آموزش کارورزان گروه دکتر مجید زمانی Mzamani93@yahoo.com
مسئول آموزش کارآموزان گروه دکتر محسن فرقانی Dr.Forghani514@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir