معاونین گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/05-10:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی رایانامه .....
1 مسوول آموزشی دکتر شافع جعفر ذوفقاری shafeajafar@med.mui.ac.ir
2 مسوول پژوهشی دکتر آرمان اطرشی arman_otroshi@yahoo.com
3 مسوول امور هیئت علمی دکتر غلامعلی دوروشی GDORVASHY@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir