معاونین گروه زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/03-5:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک .....
مسئول آموزش کارورزان  دکتر مريم هاشمي maryam.hashemi88@gmail.com  
مسئول آموزش کارآموزان دکتر ليلا موسوي Lmousavi.lm@gmail.com  
مسئول آموزش دستیاران دکتر اعظم ظفربخش Zafarbakhsh77@gmail.com  
معاون پژوهشی دکتر فردوس محرابیان Mehrabian@med.mui.ac.ir  
معاون امورهیات علمی دکتر زهرا شهشهان Shahshahan@med.mui.ac.ir  
معاون گروه دكتر مريم حاج هاشمي Hajhashemy73@yahoo.com  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir