معاونین گروه زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/14-6:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
1 مسئول آموزش کارورزان  دکتر مريم هاشمي maryam.hashemi88@gmail.com
2 مسئول آموزش کارآموزان دکتر ليلا موسوي Lmousavi.lm@gmail.com
3 مسئول آموزش دستیاران  دکتر زهرا شهشهان  Shahshahan@med.mui.ac.ir
4 معاون پژوهشی دکتر فردوس محرابیان Mehrabian@med.mui.ac.ir
5 معاون امورهیات علمی دکتر زهرا شهشهان Shahshahan@med.mui.ac.ir
6 معاون گروه دكتر مريم حاج هاشمي Hajhashemy73@yahoo.com
7 رئيس بخش زنان و مامايي بيمارستان الزهرا(س) دكتر فهيمه ثابت Fsabet@med.mui.ac.ir
8 رئيس بخش زايشگاه بيمارستان الزهرا(س) دكتر الهه زارعان elahehzarean72@gmail.com
9 رئيس بخش زنان و مامايي بيمارستان امين دكتر سمانه سرائيان dr.saraeian.s@gmail.com
10 رئيس بخش زنان و مامايي بيمارستان شهيد بهشتي دكتر هتاو قاسمي تهراني

tehrani@med.mui.ac.ir

11 رئيس بخش مادران پرخطر اورژانس زايشگاه بيمارستان شهيد بهشتي دكتر فريناز فرهبد farinaz.farahbod@gmail.com
12 مسئول بخش تربيت كننده دستيار فلوشيپ انكولوژي زنان دكتر فاطمه زهرا سادات علامه T_Allameh@med.mui.ac.ir
13 مسئول بخش تربيت كننده دستيار فلوشيپ پريناتولوژي دكتر الهه زارعان elahehzarean72@gmail.com
14 مسئول بخش تربيت كننده دستيار فلوشيپ لاپاروسكوپي دكتر مريم هاشمي maryam.hashemi88@gmail.com 
15 مسئول بخش تربيت كننده دستيار فلوشيپ نازايي دكتر فرحناز مردانيان mardanian@med.mui.ac.ir
16 رئيس اتاق عمل و درمانگاه بيمارستان بهشتي دكتر مريم حاج هاشمي Hajhashemy73@yahoo.com
17 رابط EDO گروه زنان و مامايي دكتر ليلا موسوي Lmousavi.lm@gmail.com
18 مسئول سايت گروه زنان و مامايي دكتر مريم دهقان m.dehghan@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir